Software

Ubuntu på Netbook med SSD (inkludert TRIM!)

Gjennom årene har jeg testet forskjellige Linux distroer med den hensikt å vurdere en permanent overgang eller vente på mer modne (mindre problemer for sluttbrukeren, dvs. meg). Frem til nå har jeg alltid funnet ett eller flere alvorlige problemer, og det har hindret meg fra å gjøre spranget ... Mangel på hardware støtte, skuffende ytelse eller mangel på brukervennlighet har vært den vanligste syndebukkene.

Bakgrunn:


Nylig hadde jeg en maskinvarefeil på SSD som ble installert i min Asus EEE (1000 HE). Det forrige operativsystemet var Win 7 Starter Ed. SSD ble straks erstattet med en ny siden den første defekte var under garanti, ingen problemer der.
Jeg var ikke fornøyd med Win7 Starter Ed. på denne Netbook (jeg skriver på det akkurat nå!), siden det ikke tillot meg å se selv de minste (i form av oppløsning) video-filene uten hakkete avspilling. På denne Asus EEE Netbook bruker jeg video-avspilling som en test for å sammenligne, som under Win 7 på en SSD NESTEN greide det. Jeg gjorde noen internett undersøkelser, og hadde ikke mye håp om noensinne å få jevn avspilling (i action-sekvenser der bildet skifter mye, fort og ofte) med denne tidlige versjonen av Netbook (tror det er andre versjon av første generasjon Asus EEE Netbook). Intel Atom CPU.

Underveis:


Uansett, jeg begynte å tenke på å finne en Netbook-tilpasset versjon av en Linux-distro, og fant etterhvert en laget av Ubuntu. Kunne ikke finne en med den nyeste "Natty Narwhal", men startet med 10.04 (Lucid Lynx) versjon.

Brukte et USB-verktøy for å lage oppstartbar USB-minne penn fra ubuntu-distro, som gikk uten problemer. Så, etter installasjonen, startet Ubuntu å oppdatere seg selv, og jeg lot det gå to ganger, og da det ble oppdatert til den nyeste versjonen, 11.04 (jepp, nettopp "Natty Narwahl").
Alt gikk problemfritt. Fant all programvare jeg trengte, installerte det, og jeg begynte å teste video avspillingen. Til min store overraskelse var videoavspilling ikke hakkete! Selv DVD-images kan monteres og vises!
Det er knapt et snev av forvrengning i DVD-avspilling noen ganger, vises et forvrengt stripe noen ganger, men det er ikke nok til å irritere meg.

Linux-programvare som brukes:


VLC (video-fil og DVD-avspilling med undertittel støtte), Furious (image mount).

Grensen:


Høy oppløsning MKV-filer har fortsatt hakking i avspilling, men selve maskinvaren kan bare yte intill en viss grense, og man kan ikke forvente at denne lille maskinen skal håndtere noe som faktisk er umulig ... CPU og GPU er rett og slett for lette for en slik prosessor-intensiv oppgave det er å vise en høyoppløselig video-fil. Det ble rett og slett ikke bygget for den slags bruk ...

TRIM-støtte:


TRIM for SSD er ikke aktivert automatisk i Ubuntu, selv om den er støttet. Det er en måte å teste om den er støttet, og å slå den på hvis du ønsker å bruke en SSD-drive som jeg har gjort. SSD-disker blir tregere og tregere med tiden hvis TRIM ikke er aktivert. Uten TRIM, er SSD sløsing av penger og tid å installere det nye operativsystemet. Det vil før eller siden måtte vedlikeholdes, enten i form av en ryddeaksjon, eller full reinstallasjon.

Test & Aktiver TRIM i Linux:


Test (Jeg fikk to problemer i denne how-to-rutinen. "Start LBA" adresse og "dev/sdX". Løsning/hjelp)
Aktiver TRIM (etter å ha utført test-rutinen, var dette lett. Gjør testen igjen etter, for å bekrefte korrekt aktivering.)

Fordeler:


Nesten alt med Ubuntu og SSD (så lenge TRIM-støtte er på). Får virkelig opp farten på ting.

Ulemper:


Enenste problemet jeg fortsatt har, er om det i det hele tatt er mulig å skrive ut fra denne maskinen via nettverket til den nettverkstilkoblede Canon MP970-skriveren. Canon støtter ikke offisielt Linux på alle sine produkter (ennå). Dette bestemte problemet vedrørende MP970 er fortsatt under etterforskning! (Ref. SANE-prosjektet)

Konklusjon:


Jeg vil beholde denne installasjonen! (Notat til selv, jeg må finne en måte å beskytte den ved hjelp av backup ASAP 🙂 )
Jeg er endelig virkelig, virkelig fornøyd med min noe CPU-svake, men ekstremt batteri-effektive, lille tass av en Asus EEE (1000HE). Den nå gjør alt jeg drømte den kunne gjøre, og mer til (TRIM-funksjonaliteten er den siste spikeren i kista for Win7-på akkurat denne maskinen).

Ubuntu er bare utrolig, med tanke på brukervennlighet, administrasjon, ytelse og stabilitet. Jeg vil sterkt anbefale dere å gi Ubuntu en sjanse! Nå virker det endelig modent nok, selv for en Linux newbie.

Gratulerer til hele Linux-community! Dere gjorde det! Linux/GNU-drømen blir virkelighet!

Ubuntu on Netbook with SSD (AND TRIM!)

Throughout the years I have tested various Linux distros to see wether I should make a permanent transition or wait for more maturing (less problems for end-user, ie. me). Up until now I have always found one problem or other, preventing me from making the leap... Lack of hardware support, disappointing performance or lack of user friendliness has been the most common culprits.

Background:

Recently I had a hardware failure on the SSD that was installed in my Asus EEE (1000 HE). The previous OS was Win 7 Starter Ed. The SSD was promptly replaced with a new one as the first one was under gurantee, no problems there.

I was not happy with the Win7 Starter Ed. on this Netbook (I'm typing on it right now!), since it didn't allow me to watch even the smallest (in terms of resolution) video-files without jerky playback. On this particular Netbook I use video-playback as a test to compare, as the Win 7 on an SSD ALMOST had it. I did some research and didn't have much hopes ever to get smooth playback (even in action-sequences) using this early version of Netbook (think it is 2nd version of 1st generation Asus EEE Netbook). Intel Atom CPU.

Getting there:

Anyway, I thought of finding a Netbook-adapted version of some Linux-distro, and then found one made by Ubuntu. Couldn't find one with the latest "Natty Narwhal" build, but started off with the 10.04 (Lucid Lynx) version to test.

Used a USB-tool to create bootable install USB-memory pen from the ubuntu-distro, which went without problems. Then, after installation, the Ubuntu started updating itself, and I let it do so twice, and by then it was updated to the latest version; 11.04 (yes, the "Natty Narwahl").

Everything was smooth sailing. Found all software I wanted, installed it, and I eventually came around to testing the video-capability. To my great surprise, the video playback was not jerking! Even DVD-images can be mounted and viewed, to top off my pleasant surprise.

There is barely a hint of distortion in the DVD-playback sometimes, a distorted stripe appears sometimes, but it's not enough to irritate me.

Linux software used:

VLC (video-file and DVD playback with subtitle support), Furious (image mount).

The limit:

High resolution MKV-files still get jerky, but the actual hardware can only perform to a limit, and I can't expect this little machine to manage something that is actually impossible... The CPU and GPU are simply too lightweight for such a processor-intensive task as displaying a high resolution video-file. It simply wasn't built for that kind of use...

TRIM-support:

TRIM for SSD is not enabled automatically in Ubuntu, even though it is supported. There is a way to test if it is supported, and to turn it on if you wish to use a SSD-drive like I have done. SSD-drives will become slower and slower with time, if TRIM is not enabled. Without TRIM, the SSD is a waste of money and time spent installing the new OS.

Test & Enable TRIM in Linux:

Test (I went into two problems in this how-to-routine: "the starting LBA" adress, and the "dev/sdX". Solution/help)

Enable TRIM (after doing the test-routine, this was easy. Do the test again after, to confirm correct enabling.)

Pros:

Virtually everything about Ubuntu and SSD (as long as TRIM-support is on) is really speeding things up.

Cons:

Only issue I still have, is wether or not I will be able to print from this by way of my network to the network-connected Canon MP970-printer. Canon does not officially support Linux on all their products (yet). This particular issue/problem regarding MP970 still being investigated! (ref. SANE-project)

Conclusion:

I will keep this constallation/installation! (ohh, I have to find a way to safeguard it by way of backup ASAP, note to self 🙂 )

I am finally really, really happy with my somewhat CPU-weak, but extremely battery-efficient, small and highly portable Asus EEE (1000HE). It now does everything I dreamed it would do, and more (the TRIM-functionality being the final nail in the coffin for Win7-precense on this particular machine).

Ubuntu is just amazing, in terms of user friendliness, administration, performance and stability. I strongly recommend anyone give Ubuntu a try! Now it finally seems mature enough, even for a Linux newbie.

Congratulations to the whole Linux-community! U did it! The Linux/GNU-dream comes true!

Solid state disks (SSD) as laptop upgrade

Recently I replaced the hard drives in 2 different machines;
A: A top notch 18" HP HDX monster portable.
B: An older netbook ASUS Eee 1000HE

For my HDX18 the most noticeable improvement was the reduction in access time. In other words: all software responds almost instant when asked to perform a task. This reduces the time being spent on waiting for a response quite significantly. It makes me working more efficient.
The second most important advantage for this machine to be equipped with SSD, is the reduction of generated heat. The fan on the HP HDX18 pulls the air in from the front, where it first cools off the hard drives. Then the air passes over the copper cooling pipes which lies over the CPU and other heat generating controllers. Since the SSD isn't heating up the air before it hits the CPU, the overall cooling becomes more efficient, thus reducing the need for high counts of RPM for the cooling fan, which is annoyingly loud. (it is the only bad thing about the HP HDX18)

The tiny netbook had WinXP and was not running fast enough to be of any real effective use (I had trimmed the XP down to the bare essentials). With a new SSD and newly installed Win7 starter edition, this battery-efficient and lightweight tool just got an extended life in my business. There are some limitations to the Win7 starter edition, but none yet discovered so serious that stops me from going with it. It feels twice as fast, compared to the original installation. So far, this is the best upgrade.

I'm hooked on SSD 🙂

Posted from WordPress for Android

Katastrofeberedskap for datamaskiner

2 programmer for å lage kopier av harddisker har fått kjørt seg hos Nagel Datahjelp. Den ene klarte seg ikke, og fikk strykkarakter.

Programmene i denne omtalen er “Acronis True Image home 2009” og “O&O Disk Image 5”. HD duplicatorI det siste har jeg jobbet med å få på plass kopier av harddiskene der operativsystemene ligger. Det er blitt en stund siden sist jeg lagde skikkelig backup. Jeg bruker ikke oppstart (boot) DVD, noe de fleste hjemmebrukere kanskje ville brukt. I stedet satser jeg på hele harddisker. De er så rimelige, og det gjør hele prosessen med å kontrollere at kopien av harddiskene virkelig fungerer, mye enklere. Jeg tar først kopien, deretter legger jeg den over på en ny harddisk, og til slutt bytter jeg ut harddisken i PCen eller på den bærbare. Så er det bare å trykke på power-knappen og se om PCen starter slik den skal. Ja, jeg validerer at alt har gått i orden før jeg stoler på at dataene mine er sikret. Man kan ikke være sikker før man er sikker…
Acronis True Image 2009
Tidligere har jeg hatt gode erfaringer med Acronis. Rapporter fra andre testere tyder på at Acronis sitt program har blitt belastet med et dårligere rykte det siste året. Jeg valgte derfor å holde meg til fjorårsversjonen, 2009, istedet for å prøve lykken med 2010. Det lønner seg ofte å la programutviklerne få tid til å sende ut noen oppgraderinger og feilfikser, fremfor å hele tiden bruke det siste og nyeste.
O&O Disk Image 5
O&O Disk image kommer fra et selskap jeg har hatt tidligere bekjentskap med, spesielt innen defragmentering. Aldri vært noe tull, og optimismen var derfor stor. I denne testen var det O&O Disk Image 5 build 100, som ble brukt. Siste versjon, i skrivende stund, er build 126, så noen forbedringer og bugfikser er det blitt. O&O Disk Image 5 fikk den store HP HDX18 laptopen med Windows 7 (64-bit) til å gå varm før den fullførte kopieringen. Det resulterte i at maskinen skrudde seg av, noe jeg mistenker skyldes en eller annen innebygd beskyttelsesprotokoll mot overoppheting. Jeg måtte sette maskinen ut i kulda for å få fullført! På en stasjonær PC med Windows Vista (64-bit), krasjet den PCen gjentatte ganger. Ikke bra. Når den ikke krasjet PCen med Bluescreen, krasjet selve programmet, eller prosessen før den i det hele tatt kom I gang med kopieringen. O&O Disk Image 5 (build100) ble etter omfattende feilsøk underkjent og forkastet.
Vinneren
Acronis True Image 2009 ble derfor stående som den pålitelige og godkjente.
Go to Top